DISCLAIMER

All-Con neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich tot de Nederlandstalige consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing. All-Con heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van All-Con inzake All-Con, die zijn opgenomen in deze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard.


HYPERTEXT LINKS

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover All-Con een controle heeft. All-Con draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De woordmerken en logo's (hierna tezamen:"merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van All-Con of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertenties- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde goederen, behoren toe aan All-Con of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website en/of communiceren over of het tot stand brengen en/of uitvoeren van een overeenkomst met All-Con.

 

Openingstijden

Wij zijn bereikbaar op
onderstaande tijden

Ma-Vrij:    07:30 - 17:00
 

 

Contactgegevens

 • Business park Stein 205
  6181 MB Elsloo

  Tel: 046 - 437 06 00
  Fax: 046 - 436 04 81
  Mobiel: 06 - 120 64 810
  E-mail: info@all-con.nl

UA-44691714-3